آرت کالت سیزدهم

۱۳.jpg

هنر مسلح / امین قضایی و بابک سلیمی زاده
تاثیر متقابل معماری و خانواده / کاوه حیدری
آدم ها ادامه های همند/ بابک سلیمی زاده
سانتورهای ماشینی/ مهدی سلیمی
بازار مکاره/ همایون عسگری سیریزی

pdf۲.jpgدانلود (right click+save target as)