آرت کالت هجدهم

 

 

 

 

 

 

 

زندگی روزمره و فرهنگ اشیاء / بوریس آرواتف / وحید ولی زاده
سیاها : مانیفست ابژه های آلوده / بابک سلیمی زاده
فلسفه بمثابه یک اسلحه انقلابی / مصاحبه با لوئی آلتوسر / هامان نویدپور
دستکاری / محمد مهدی نجفی
Blue Dancers / پردیس پرتو
روش و حقیقت / بحثی میان امین قضایی و فروغ اسدپور

pdf۲.jpg دانلود (right click+save target as) (ا مگابایت)