آرت کالت هفدهم

درباره سیاست و هنر ـ جان مالینو / گراناز رستمی
بسط نظری شیوه تولید ـ امین قضایی
دانشگاه در خیابان ـ مصاحبه وحید ولی زاده با پاول آرسنف
چیزهایی درباره آینده ۱ ـ امیر کیانپور
معماری و اوتوپیا در روسیه سرخ ـ الیزابت کلوستی بیژور/ وحید ولی زاده
شاخه گل ـ سیروس کفایی

دانلود (right click+save target as)

.