چگونه خود را بدنی بدون اندام بسازید ؟/ ژیل دلوز و فلیکس گتاری

ترجمه : بابک سلیمی زاده

pdf۲.jpgدریافت نسخه آکروبات

 

 

در هر صورت شما یکی (یا چندتا) دارید. آنقدر نیست که پیشا موجود یا حاضر آماده باشد، هرچند در حالاتی بخصوص از پیش موجود است. در هر صورت شما یکی را اختیار میکنید. بدون آن نمیتوانید میل بورزید. در همه حال در انتظار شماست. یک اجرا یا آزمایشگریِ اجتنابناپذیر است. پیش از آنکه آن را متقبّل شوید، کامل شده است. و تا وقتی که شما آنرا تقبّل نکردهاید آنهم کامل نشده است. عملی آرام و توام با اطمینان نیست، چون ممکن است آن را سنبل کنید و خراب از کار در بیاورید. میتواند وحشتناک باشد و شما را به سوی مرگ سوق دهد. در عین بیمیلی مایل است. یک ادراک یا مفهوم نیست، بلکه اجرا و تمرین است، مجموعهی تمرین هاست. شما هیچگاه به بدن بدون اندام نمیرسید. شما نمیتوانید به آن دست یابید. شما برای همیشه در حالِ رسیدن به آناید. بدن بدون اندام یک حد است. میپرسند، خب این بدن بدون اندام چیست؟ ـ اما شما هم اکنون پیشتر بر روی آن هستید، حشرهوار حرکت میکنید، مثل کورها راه می روید، یا مثل ماه زدهگان میدوید: مثل بیابانگردان و ایلیاتیهای جلگهها. ما بر این میآرامیم. بیداریمان را بیدار میشویم. میجنگیم تا جایگاهمان را بجوئیم، شادیهای ناگفته و شکست های افسانهای را تجربه کنیم. بر آن ما نفوذ میکنیم و به ما نفود میشود. بر آن ما عشق میورزیم. آرتو در ۲۸ نوامبر ۱۹۴۷ جنگی بر سر اندام را تشریح کرد : پایان حکم خداوند… [دریافت متن کامل مقاله]

 

1 thought on “چگونه خود را بدنی بدون اندام بسازید ؟/ ژیل دلوز و فلیکس گتاری

  1. بازتاب: سه فصل نخست کتاب «سردی و شقاوت» نوشته ی ژیل دولوز | MindMotor

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.