آرت کالت پانزدهم

artcult۱۵.jpg

ما : نوعی دیگر از یک بیانیه / ژیگاورتوف / ماریا عباسیان
مناسک – بدن ها – اطوارها / بابک سلیمی زاده
گفتمان های حقیقت در باب تمایل جنسی / مارک پوستر / امین قضایی
بیمار نقاش – نقاش بیمار / مهدی سلیمی
نظریه ی کوییر و ساخت هویت جنسی

pdf۲.jpgدانلود (right click+save target as)